ASUS ROG GL553VD - 免责声明

background image

免責聲明

2

筆記本電腦用戶手冊

background image

3

筆記本電腦用戶手冊

目錄

版權說明 .....................................................................................2
免責聲明 .....................................................................................2
關於本用戶手冊 .......................................................................7
手冊中的信息圖標 ..................................................................8

信息 ................................................................................................... 8
圖標 ................................................................................................... 8

安全說明 .....................................................................................9

使用注意事項 ................................................................................ 9
維護注意事項 ............................................................................. 10
廢棄物處理 .................................................................................. 11
符合能源之星(Energy Star)規範 ................................... 12

第一章:硬件設置

認識您的筆記本電腦 ........................................................... 14

上視圖 ........................................................................................... 14
底視圖 ........................................................................................... 19
右視圖 ........................................................................................... 21
左視圖 ........................................................................................... 23
前視圖 ........................................................................................... 25

第二章:使用您的筆記本電腦

開始使用前 ............................................................................. 28

為筆記本電腦充電 .................................................................... 28
掀開顯示屏 .................................................................................. 30
按下電源按鈕 ............................................................................. 30
使用觸摸板 .................................................................................. 31
單指手勢 ....................................................................................... 32

background image

4

筆記本電腦用戶手冊

雙指手勢 ....................................................................................... 33

使用鍵盤 .................................................................................. 38

功能組合鍵 .................................................................................. 38
Windows

®

10 功能鍵 ............................................................... 39

多媒體控制鍵 ............................................................................. 40
數字鍵盤 ....................................................................................... 41

使用光驅 .................................................................................. 42

第三章:使用 Windows

® 10

第一次開始使用 .................................................................... 46
開始屏幕 .................................................................................. 47

打開開始屏幕 ............................................................................. 48
從開始屏幕啟動應用程序 ...................................................... 48

Windows

®

應用程序 ........................................................... 49

使用 Windows

®

應用程序處理工作 .............................. 50

从開始屏幕運行 Windows

®

應用程序 .............................. 50

個性化 Windows

®

應用程序 ................................................. 50

任務視圖 .................................................................................. 53

貼靠功能 ....................................................................................... 54
熱點 ................................................................................................ 54

操作中心 .................................................................................. 56
其他鍵盤快捷鍵 .................................................................... 57
Wi-Fi 無線上網 ...................................................................... 59

Wi-Fi ............................................................................................... 59
啟動 Wi-Fi 無線網絡 ................................................................ 59

藍牙連接(僅限搭載藍牙的機器) ............................... 60

目錄

background image

5

筆記本電腦用戶手冊

與其它藍牙設備配對 ............................................................... 60

飛行模式 .................................................................................. 61

啟動飛行模式 ............................................................................. 61
關閉飛行模式 ............................................................................. 61

連接至有線網絡 .................................................................... 62

設置動態 IP/PPPoE 網絡連接 ............................................. 62
設置一個固定的 IP 網絡 ........................................................ 63

關閉您的筆記本電腦 ........................................................... 64

讓筆記本電腦進入睡眠模式 .................................................. 64

第四章:開機自檢(POST)

開機自檢 .................................................................................. 66

使用開機自檢訪問 BIOS 與故障排除 ................................ 66

BIOS 設置程序 ...................................................................... 66

進入 BIOS 設置程序 ................................................................ 66
BIOS 設置 .................................................................................... 67
啟動(Boot)菜單 ................................................................... 67
安全(Security)菜單 ............................................................. 69
保存與退出(Save & Exit) ................................................. 74

系統恢復 .................................................................................. 77

啟動恢復選項 ............................................................................. 78

第五章:筆記本電腦升級

取下擴展插槽護蓋 ............................................................... 82
安裝內存(RAM)模塊 ................................................... 84

目錄

background image

6

筆記本電腦用戶手冊

安裝硬盤(HDD) ............................................................... 86
安裝 M.2 卡 ........................................................................... 91

常見問題與解答

筆記本電腦使用訣竅 ........................................................... 94
硬件常見問題與解答 ........................................................... 95
軟件常見問題與解答 ........................................................... 98

附錄

基本維護保養 ..................................................................... 102

液晶顯示屏 ................................................................................102
電池 ..............................................................................................103
鍵盤 ..............................................................................................103
硬盤 ..............................................................................................103
光驅 ..............................................................................................104
觸摸板 .........................................................................................104
散熱 ..............................................................................................104
其他元件保養 ...........................................................................105
環保觀念 .....................................................................................105
定期保養建議時間表 .............................................................105

DVD-ROM 光驅信息(視出貨機型而定) .............. 106
藍光光驅信息(視出貨機型而定) ............................ 108

目錄

background image

7

筆記本電腦用戶手冊

關於本用戶手冊

本用戶手冊通過下列章節編排,提供筆記本電腦的硬件介紹與

軟件功能使用說明。

說明: 本手冊內容僅適用於出廠時已預先安裝 Windows

®

10 操作

系統的筆記本電腦機型。

第一章:硬件設置

本章為筆記本電腦各部位硬件組件介紹。

第二章:使用您的筆記本電腦

本章教您如何使用筆記本電腦的各項功能,包括 BIOS 設置

程序。
第三章:使用 Windows

® 10

本章介紹筆記本電腦內置的 Windows

® 10 操作系統所提供的

功能。
第四章:開機自檢(POST)

本章介紹如何使用開機自檢(POST)以改變筆記本電腦的設

置。
第五章:筆記本電腦升級

本章為筆記本電腦組件置換與升級指引說明。

常見問題與解答

本章為筆記本電腦的常見硬件與軟件問題與解答。

附錄

本章介紹筆記本基本保養常識,以及 DVD 與藍光光驅信息。

background image

8

筆記本電腦用戶手冊

手冊中的信息圖標

手冊中特定圖標、信息與字體的使用說明如下:

信息

為了強調手冊中的重要信息,信息說明會以下列方式呈現:

警告! 本信息包含在特定工作時必須遵守以維護用戶安全以及避免

造成筆記本電腦數據與組件損壞的重要信息。

說明:本信息包含助於完成工作的額外信息與提示。

重要!本信息包含必須遵守才能完成工作的重要信息。

圖標

下列圖標分別表示可用來在筆記本電腦上完成所有工作的不

同設備。

= 使用觸摸板

= 使用鍵盤