ASUS ROG GL553VD - การเข้าถึง BIOS

background image

การเข้าถึง BIOS

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

69

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

1.

บนหน้าจอ Boot (บูต), เลือก Boot Option #1

(ตัวเลือกการบูต #1)