ASUS ROG GL553VD - แอป Windows® 

background image

แอป Windows

®

นี่คือแอปที่อยู่ที่แผงด้านขวาของเมนูเริ่ม

และแสดงในรูปแบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกันเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึง

หมายเหตุ: แอป Windows

®

บางตัวจำาเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี

Microsoft ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานได้

background image

50

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์