ASUS ROG GL553VD - ด้านล่าง

background image

ด้านล่าง

หมายเหตุ: ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

คำาเตือน! ปุ่มของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้

งาน หรือในขณะที่กำาลังชาร์จแบตเตอรี่แพค เมื่อทำางานบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้

สำาคัญ! ระยะเวลาการทำางานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน

และข้อมูลจำาเพาะสำาหรับโน้ตบุ๊ค PC นี้ แบตเตอรี่แพคไม่สามารถถูกถอด

ชิ้นส่วนได

background image

20

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC

และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง

สำาคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า

สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

ฝาปิดช่องใส่

ฝาปิดนี้มีไว้เพื่อป้องกันพื้นที่ที่สงวนไว้ในโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณสำาหรับฮาร์ดดิสก์ที่ ถอดเข้าออกได้ (HDD), SDD (M.2

2280) และโมดูลแรม (RAM)

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

บทที่ 5:

การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC์ ในคู่มือฉบับนี้

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

21