ASUS ROG GL553VD - ด้านขวา

background image

ด้านขวา

พอร์ต USB 2.0

พอร์ต USB (บัสอนุกรมสากล) ใช้งานได้กับอุปกรณ์ USB 2.0

หรือ USB 1.1 เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ชี้, แฟลชดิสก์ไดรฟ์, HDD

ภายนอก, ลำาโพง, กล้อง และเครื่องพิมพ

ออปติคัลไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)

ออปติคัลไดรฟ์ของโน้ตบุ๊คพีซีอาจสนับสนุนรูปแบบดิสก์หลายอย่าง

เช่น CD, DVD, ดิสก์ที่สามารถบันทึกได้ หรือดิสก์ที่สามารถเขียน

ซ้ำาได้

ปุ่มนำาออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออก

กดปุ่มนี้ เพื่อเลื่อนถาดออปติคัลไดรฟ์ออกมา

background image

22

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

รูนำาออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออกด้วยตัวเอง

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล ใช้เพื่อนำาถาดของออปติคัลไดรฟ์ออก

ในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางาน

คำาเตือน! ใช้รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มดีดออก

แบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางานเท่านั้น

หมายเหตุ:สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

การใช้ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ ในคู่มือฉบับนี้

สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington

®

สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington

®

อนุญาตให้คุณรักษาโน้ตบุ๊คพีซีอย่างปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้าน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

23