ASUS ROG GL553VD - ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV

background image

ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV

บันทึกถึงผู้ติดตั้งระบบ CATV—ระบบกระจายสายเคเบิลควรได้รับการต่อสายดิน

(กราวด์) ตาม มาตรฐาน ANSI/NFPA 70 รัฐบัญญัติ National Electrical Code (NEC)

โดยเฉพาะ Section 820.93 เรื่องการต่อสายดินของชีลด์ ตัวนำาของสายโคแอกเซียล

โดยการติดตั้งควรเชื่อมยึดสกรีนของสาย โคแอกเซียลเข้ากับสายดินที่ทางเข้าอาคาร