ASUS ROG GL553VD - ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC

background image

ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุ

ของ FCC

คำาเตือน! การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กร

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำาให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้

สิ้นสุด “ผู้ผลิตประกาศว่าอุปกรณ์นี้ถูกจำากัดในแชนเนล 1 ถึง 11

ในความถี่ 2.4GHz โดยเฟิร์มแวร์ที่ระบุที่ควบคุมในสหรัฐอเมริกา”

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำากัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี FCC

ที่ตั้งขึ้นสำาหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ของ FCC,

โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างที่กำาลังรับส่งข้อมูล

ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำางานเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF

ในระดับที่พอใจ

คำาเตือน! จำาเป็นต้องใช้สายไฟชนิดที่มีฉนวนหุ้ม

เพื่อให้ข้อจำากัดการแผ่พลังงานตรงตามกฎของ FCC

และเพื่อป้องกันการรบกวนต่อการรับสัญญาณวิทยุ

และโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียง จำาเป็นต้องใช้เฉพาะสาย

ไฟที่ให้มา ใช้เฉพาะสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O

เข้ากับอุปกรณ์นี้ คุณต้องระมัดระวังว่า

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบ

โดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง

จะทำาให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

111