ASUS ROG GL553VD - ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง

background image

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15

การทำางานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ

อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ

รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำางานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำากัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส

B ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง

(FCC) ข้อจำากัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อ

การรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้

และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตาม

ที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม

ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์

ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้

วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:

ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ

เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ

ข้อมูลนี้ถูกคัดลอกมาจาก CETECOM และเตรียมให้โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆ

สำาหรับข้อมูลอัปเดตของตารางนี้ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.cetecom.de/

technologies/ctr_21.html

1 ใช้ความต้องการในประเทศ เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ใช้การโทรแบบพัลซ์ (ผู้ผลิตอาจ

ระบุในคู่มือผู้ใช้ว่าอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อรองรับการส่งสัญญาณแบบ DTMF เท่านั้น

ซึ่งอาจทำาให้การทดสอบเพิ่มเติมอื่นๆ เกินความจำาเป็น)

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำาเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมสำาหรับการเชื่อมต่อแบบอนุ

กรม และความสามารถแสดง ID ผู้โทรเข้า

background image

110

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่

ปรึกษาตัวแทนจำาหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ /

โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

(พิมพ์ขึ้นใหม่จาก หลักปฏิบัติของกฎระเบียบกลาง #47, ส่วน 15.193, 1993

Washington DC: สำานักทะเบียนกลาง, องค์กรเอกสารและบันทึกสำาคัญแห่งชาติ,

สำานักพิมพ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกา)