ASUS ROG GL553VD - การใช้ทัชแพด

background image

การใช้ทัชแพด

background image

32

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว

แทป/ดับเบิลแทป

แทปที่แอปเพื่อเลือกแอป

ดับเบิลแทปที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

ลากและปล่อย

ดับเบิลแทปรายการ

จากนั้นเลื่อนนิ้วเดียวกันโดยไม่ต้องยกออกจากทัชแพด

ในการปล่อยรายการไปยังตำาแหน่งใหม่

ให้ยกนิ้วของคุณออกจากทัชแพด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

33

คลิกซ้าย

คลิกขวา

คลิกปุ่มนี้ เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา

แทปที่แอปเพื่อเลือกแอป

ดับเบิลคลิกที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

หมายเหตุ: พื้นที่ด้านในเส้นประ

แทนตำาแหน่งของปุ่มเมาส์ซ้ายและปุ่มเมาส์ขวาบนทัชแพด

เกสเจอร์สองนิ้ว

แทป

แทปสองนิ้วบนทัชแพด เพื่อจำาลองฟังก์ชั่นคลิกขวา

background image

34

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ซูมออก

ซูมเข้า

หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนทัชแพด

แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนทัชแพดี่

เลื่อนสองนิ้ว (ขึ้น/ลง)

เลื่อนสองนิ้ว (ซ้าย/ขวา)

สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง

สไลด์สองนิ้ว

เพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

35

ลากและปล่อย

เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่มคลิกซ้ายค้างไว้

ใช้นิ้วอื่นของคุณ เลื่อนบนทัชแพดเพื่อลากรายการ

ยกนิ้วออกจากปุ่มเพื่อปล่อยรายการ่

เจสเจอร์สามนิ้ว

แทป

แทปสามนิ้วบนทัชแพด เพื่อเรียก Cortana ขึ้นมา

background image

36

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปัดซ้าย/ปัดขวา

ถ้าคุณเปิดหลายแอป ปัดด้วยสามนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อสลับระหว่าง

แอปเหล่านี้

ปัดขึ้น

ปัดลง

ปัดขึ้นเพื่อดูภาพรวมของแอป

ทั้งหมดที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

ปัดลงเพื่อแสดงเดสก์ทอป

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

37

เจสเจอร์สี่นิ้ว

แทป

แทปสี่นิ้วบนทัชแพด เพื่อเรียก Action Center ขึ้นมา

การกำาหนดค่าทัชแพดของคุณ

1.

เรียกใช้ All settings (การตั้งค่า ทั้งหมด) จาก Action

Center

2.

เลือก Devices (อุปกรณ์) จากนั้นเลือก Mouse & touchpad

(เมาส์ & ทัชแพด)

3.

ปรับการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ

background image

38

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มฟังก์ชั่น

ปุ่มฟังก์ชั่นบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณสามารถทริกเกอร์คำาสั่งต่อไปนี้ได้: