ASUS ROG GL553VD - บลูทูธ 

background image

บลูทูธ

ใช้บลูทูธเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไร้สายแบบง่ายๆ

กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

สิ่งสำาคัญ! Airplane mode (โหมดเครื่องบิน)

จะปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้แน่ใจว่าAirplane mode

(โหมดเครื่องบิน) แล้วก่อนเปิดใช้การเชื่อมต่อบลูทูธ

การจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

คุณจำาเป็นต้องจับคู่โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล

เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1.

เปิด Settings (การตั้งค่า) จากเมนูเริ่ม

2.

เลือก Devices (อุปกรณ์),

จากนั้นเลือก Bluetooth (บลูทูธ)

เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ

3.

เลือกอุปกรณ์จากรายการ

เปรียบเทียบรหัสผ่านบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกับรหัสผ่านที่ส่งไปยังอุปกรณ์ที่เลือกไว้

ของคุณ ถ้าเหมือนกัน เลือก Yes (ใช่) เพื่อ ดำาเนิน

การจับคู่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณกับอุปกรณ์

หมายเหตุ: สำาหรับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธบางอย่าง

คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

61