ASUS ROG GL553VD - การติดตั้งโมดูล RAM

background image

การติดตั้งโมดูล RAM

(หน่วยความจำาการเข้าถึงแบบสุ่ม)

อัปเกรดความจุหน่วยความจำาของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณโดยการติดตั้งโมดูล

RAM ลงในช่องในโมดูลหน่วยความจำา ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึง

วิธีการติดตั้งโมดูล RAM ลงในโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ:

คำาเตือน! ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อทั้งหมด, สาย

โทรศัพท์หรือการสื่อสารใดๆ และขั้วต่อเพาเวอร์ (เช่นแหล่งจ่ายไฟ

ภายนอก, แบตเตอรี่แพค, ฯลฯ) ก่อนที่จะถอดฝาฮาร์ดดิสก์ออก

สำาคัญ! สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเกรดหน่วยความจำาสำาหรับโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ โปรดไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือร้านค้าปลีก

ซื้อเฉพาะโมดูลสำาหรับเพิ่มหน่วยความจำาจากร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของโน้ตบุ๊ค PC นี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้ และความเชื่อถือได้ที่

สูงสุด

หมายเหตุ:

• ลักษณะของด้านล่างของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณและโมดูล RAM

อาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ แต่การติดตั้งโมดูล RAM นั้นเหมือนกัน

• แนะนำาให้คุณติดตั้งโมดูล RAM ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ

หรือคุณอาจไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อขอ

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ได้

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

87

A.

แกะฝาปิดช่องใส่

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

การแกะฝาปิดช่องใส่

ในคู่มือฉบับนี้

B.

จัดแนว และใส่โมดูล RAM ลงในสล็อตใส่โมดูล RAM

C.

ผลักโมดูล RAM ลง จนกระทั่งคลิกลงในตำาแหน่ง

มุม 30

o

สลัก

background image

88

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์