ASUS ROG GL553VD - การติดตั้งการ์ด M.2

background image

การติดตั้งการ์ด M.2

ดูขั้นตอนต่อไปนี้ ในขณะที่ติดตั้งการ์ด M.2 คอมแพทิเบิลในโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

สำาคัญ! ซื้อการ์ด M.2 จากร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งของโน้ตบุ๊ค PC นี้

เพื่อให้มั่นใจถึงความ เข้ากันได้ และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด

คำาเตือน! ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อทั้งหมด,

สายโทรศัพท์หรือการสื่อสารใดๆ และขั้วต่อเพาเวอร์

(เช่นแหล่งจ่ายไฟภายนอก, แบตเตอรี่แพค, ฯลฯ)

ก่อนที่จะถอดฝาฮาร์ดดิสก์ออก

หมายเหตุ:

• ลักษณะของด้านล่างของโน้ตบุ๊ค PC และการ์ด M.2

ของคุณอาจแตกต่างกันในรุ่น ต่าง ๆ แต่การติดตั้งโมดูลนั้นเหมือนกัน

• แนะนำาให้คุณติดตั้งการ์ด M.2

ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ หรือคุณอาจไปที่

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ได้

background image

94

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

A.

แกะฝาปิดช่องใส่

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

การแกะฝาปิดช่องใส่

ในคู่มือฉบับนี้

B.

จัดแนวและใส่การ์ด M.2 ลงในสล็อตเสียบการ์ดโมดูล

C.

ยึดการ์ด M.2 ให้เข้าตำาแหน่งโดยใช้สกรูที่ให้มา

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

95