ASUS ROG GL553VD - Podešavanja BIOS-a

background image

Podešavanja BIOS-a

NAPOMENA: Ekrani za BIOS u ovom poglavlju služe samo za referencu.

Postojeće upakovane aplikacije razlikuju se po modelima i teritorijama.

Boot (Podizanje sistema)

Ovaj meni vam omogućava da podesite prioritete opcija za podizanje

sistema. Prilikom podešavanja prioriteta za podizanje sistema, vodite se

sledećom procedurom.

1.

Na ekranu Boot (pokretanje), odaberite Boot Option #1 (Opciju

za pokretanje #1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

70

E-priručnik za notebook računar

2. Pritisnite

i odaberite uređaj kao Boot Option #1 (Opciju

za pokretanje #1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Option #1

Windows Boot Manager

Disabled

background image

E-priručnik za notebook računar

71

Security (Bezbednost)

Ovaj meni vam omogućava da podesite administratorsku i korisničku

lozinku za notebook računar. Takođe vam omogućava da kontrolišete

pristup disk jedinici notebook računara, ulazno-izlaznom (I/O) interfejsu

i USB interfejsu.

NAPOMENA:

Ako podesite opciju User Password (Korisnička lozinka), od vas će

biti zatraženo da unesete lozinku pre pristupa operativnom sistemu

notebook računara.

Ako podesite opciju Administrator Password (Administratorska

lozinka), od vas će biti zatraženo da unesete lozinku pre pristupa BIOS-u.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User

Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3

Maximum length 20

Must type with character:

a-z, 0-9

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

72

E-priručnik za notebook računar

Da bi obrisali lozinku:

1.

Na ekranu Security (Bezbednost), odaberite Setup

Administrator Password (lozinku za administratora

podešavanja) ili User Password (korisničku lozinku).

2.

Unesite trenutnu lozinku i pritisnite

.

3.

Ostavite polje Create New Password (kreiraj novu lozinku)
prazno i pritisnite

.

4. Izaberite

Yes (Da) u dijalogu za potvrdu, a zatim pritisnite

.

Da podesite lozinku:

1.

Na ekranu Security (Bezbednost), odaberite Setup

Administrator Password (lozinku za administratora

podešavanja) ili User Password (korisničku lozinku).

2.

Ukucajte lozinku i pritisnite

.

3.

Ukucajte lozinku ponovo i pritisnite

.

background image

E-priručnik za notebook računar

73

I/O Interface Security (Bezbednost ulazno-izlaznog

interfejsa)

U okviru menija Bezbednost, možete da pristupite opciji

Bezbednost ulazno-izlaznog interfejsa da biste zaključali ili

otključali određene funkcije interfejsa notebook računara.

Da zaključate I/O interfejs:

1.

Na ekranu bezbednost, odaberite Bezbednost I/O

interfejsa.

2.

Odaberite interfejs koji biste želeli da zaključate i kliknite na

.

3. Izaberite

Lock (Zaključaj).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]

HD AUDIO Interface [UnLock]

USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

LAN Network interface

Lock

UnLock

background image

74

E-priručnik za notebook računar

Bezbednost USB interfejsa

Kroz meni Bezbednost ulazno-izlaznog interfejsa takođe možete

da pristupite opciji Bezbednost USB interfejsa da biste zaključali

ili otključali portove i uređaje.

Da zaključate USB interfejs:

1.

Na ekranu bezbednost, odaberite Bezbednost I/O

interfejsa > Bezbednost USB interfejsa.

2.

Odaberite interfejs koji biste želeli da zaključate i kliknite na

zaključaj.

NAPOMENA: Postavljanje opcije USB Interface (USB interfejs) na Lock

(Zaključaj) takođe zaključava i sakriva opciju External Ports (Eksterni

portovi) i druge uređaje u okviru menija USB Interface Security

(Bezbednost USB interfejsa).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]

CMOS Camera [UnLock]

Card Reader [UnLock]

If Locked, all USB device

will be disabled

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB interface

Lock

UnLock

background image

E-priručnik za notebook računar

75

Set Master Password (Podešavanje glavne lozinke)

U meniju Bezbednost, pomoću opcije Set Master Password

(Podešavanje glavne lozinke) možete da podesite da pristup

disk jedinici bude zaštićen lozinkom.

Da podesite HDD lozinku

1.

Na ekranu bezbednost, kliknite na podesi master lozinku.

2.

Ukucajte lozinku i pritisnite

.

3.

Ukucajte ponovo da potvrdite lozinku i pritisnite

.

4.

Kliknite na podesi korisničku lozinku i ponovite prethodne

korake da podesite korisničku lozinku.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Set HDD Master Password.

***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

76

E-priručnik za notebook računar

Save & Exit (Sačuvaj i izađi)

Da biste zadržali obavljena podešavanja, izaberite opciju Save Changes

and Exit (Sačuvaj promene i izađi) pre napuštanja BIOS-a.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

E-priručnik za notebook računar

77

Ažuriranje BIOS-a:

1.

Proverite tačan model notebook računara i potom sa web sajta

kompanije ASUS preuzmite najnoviju BIOS datoteku za vaš

model.

2.

Sačuvajte kopiju preuzete BIOS datoteke na jedinicu fleš diska.

3.

Povežite jedinicu fleš diska sa notebook računarom.

4.

Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite tokom

POST testa.

5.

Iz programa BIOS Setup, kliknite na Advanced (Napredno) >

Start Easy Flash (Pokreni Easy Flash), a zatim pritisnite taster

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]

Wake on Lid Open [Enabled]

Power Off Energy Saving [Enabled]

SATA Configuration

Graphics Configuration

Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation

USB Configuration

Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

78

E-priručnik za notebook računar

6.

Pronađite preuzetu BIOS datoteku na jedinici fleš diska i potom
pritisnite

.

7.

Nakon ažuriranja BIOS-a, kliknite na Exit (Zatvori) > Restore

Defaults (Vrati na podrazumevane vrednosti) kako biste vratili

sistem na podrazumevana podešavanja.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

[←→] : Switch [↑↓] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute

Current BIOS

Platform : GL553
Version : 101
Build Date : Oct 26 2015
Build Time : 11:51:05

New BIOS

FLASH TYPE : Generic Flash Type

ASUSTek EasyFlash Utility

Platform : Unknown
Version : Unknown
Build Date : Unknown
Build Time : Unknown

background image

E-priručnik za notebook računar

79