ASUS ROG GL553VD - Korišćenje tačpeda

background image

Korišćenje tačpeda

background image

32

E-priručnik za notebook računar

Pokreti s jednim prstom

Tapnuti/dvaput tapnuti

Dodirnite aplikaciju da biste je izabrali.

Dodirnite aplikaciju dvaput da biste je pokrenuli.

Prevuci i otpusti

Dvaput tapnite na stavku, zatim prevucite istim prstom bez njegovog

podizanja sa tačpeda. Da biste otpustili stavku na novu lokaciju,

podignite prst sa tačpeda.

background image

E-priručnik za notebook računar

33

Levi klik

Desni klik

Kliknite na aplikaciju da biste

je izabrali.

Kliknite dvaput na aplikaciju

da biste je pokrenuli.

Pritisnite ovo dugme da biste

otvorili meni desnog klika miša.

NAPOMENA: Područja unutar tačkaste linije predstavljaju lokacije levog

i desnog tastera miša na tačpedu.

Pokreti sa dva prsta

Dodir

Dodirnite dodirnu površinu s dva prsta da biste simulirali funkciju

desnog klika.

background image

34

E-priručnik za notebook računar

Udaljivanje zuma

Približavanje zuma

Sastavite dva prsta na tačpedu.

Raširite dva prsta na tačpedu.

Pomeranje sa dva prsta

(gore/dole)

Pomeranje sa dva prsta

(levo/desno)

Prevucite dva prsta da biste

pomerali nagore ili nadole.

Prevucite dva prsta da biste

pomerali nalevo ili nadesno.

background image

E-priručnik za notebook računar

35

Prevuci i otpusti

Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite dugme za levi klik. Koristeći

drugi prst, prevucite na dodirnoj tabli da biste prevukli stavku, a

podignite prst s dugmeta da biste otpustili stavku.

Potezi pomoću tri prsta

Dodir

Dodirnite dodirnu površinu s tri prsta da biste pozvali funkciju Cortana.

background image

36

E-priručnik za notebook računar

Prevlačenje nalevo/nadesno

Ako ste otvorili više aplikacija, prevucite s tri prsta nalevo ili nadesno da

biste prebacivali između tih aplikacija.

Prevlačenje nagore

Prevlačenje nadole

Prevucite nagore da biste pogledali

pregled svih trenutno otvorenih

aplikacija.

Prevucite nadole da biste prikazali

radnu površinu.

background image

E-priručnik za notebook računar

37

Pokreti sa četiri prsta

Dodir

Dodirnite dodirnu površinu sa četiri prsta da biste pokrenuli Action

Center.

Prilagođavanje dodirne površine

1. Pokrenite All settings (Sva podešavanja) iz funkcije Action

Center.

2. Izaberite

Devices (Uređaji), a zatim izaberite Mouse & touchpad

(Miš i dodirna površina).

3.

Izvršite podešavanje u skladu s vašim željenim opcijama.

background image

38

E-priručnik za notebook računar

Funkcijski tasteri

Funkcijski tasteri na tastaturi notebook računara mogu da pokreću

sledeće komande: