ASUS ROG GL553VD - Ładowanie notebooka

background image

Ładowanie notebooka

A.

Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego do zasilacza.

B.

Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100 -240 V).

C.

Podłącz końcówkę zasilania DC do wejścia zasilania (DC) w

notebooku.

Przed pierwszym użyciem notebooka należy go

ładować przez 3 godziny.

UWAGA: Wygląd adaptera zasilania zależy od modelu i regionu.

UWAGA:

Informacje na temat zasilacza:

Napięcie wejściowe: 100-240Vac

Częstotliwość wejściowa: 50-60Hz

Parametry wyjścia: 6.32A (120W)

Parametry napięcia wyjścia: 19V

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

29

WAŻNE!

Zlokalizuj na komputerze etykietę znamionową z parametrami

wejścia/wyjścia i upewnij się, że podane tam wartości są zgodne

z parametrami wejścia/wyjścia na adapterze zasilania. Niektóre

modele komputerów mogą mieć podane więcej parametrów

natężenia prądu wyjścia, w oparciu o dostępne wersje wyposażenia.

Przed pierwszym włączeniem należy upewnić się, że komputer

jest podłączony do adaptera zasilania. WW przypadku używania

komputera notebook PC w trybie adaptera zasilania zalecane jest

jego podłączenie do uziemionego gniazda elektrycznego.

Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne i znajdować się w

pobliżu komputera notebook PC.

W celu odłączenia komputera notebook PC od głównego źródła

zasilania należy go odłączyć od gniazda elektrycznego.

OSTRZEŻENIE!

Należy przeczytać poniższe środki ostrożności dotyczące baterii •

komputera.

Bateria może zostać wyjęta z urządzenia wyłącznie przez

autoryzowanego przez firmę ASUS technika (alleen voor niet-

verwijderbare batterij).

Wyjęcie lub demontaż baterii urządzenia może wiązać się z ryzykiem

pożaru lub oparzeń chemicznych.

Ze względu na własne bezpieczeństwo należy stosować się do

etykiet ostrzegawczych.

Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wymiany baterii na

baterię nieodpowiedniego typu.

Nie wolno wrzucać do ognia.

Nie należy nigdy doprowadzać do zwarcia baterii komputera.

Nie należy nigdy podejmować prób demontażu i ponownego

montażu baterii (alleen voor niet-verwijderbare batterij).

W przypadku wycieku należy przerwać korzystanie z baterii.

Baterię i jej części składowe należy oddać do recyklingu lub w

odpowiedni sposób zutylizować.

Baterię i inne małe części należy przechowywać poza zasięgiem

dzieci.

background image

30

Podręcznik elektroniczny do notebooka