Pomoć za ASUS ROG GL553VD

background image

E-priručnik

CR11734

Prvo izdanje

Srpanj 2016

background image

2

E-priručnik za prijenosno računalo

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite

pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,

prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik,

u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade

sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI

NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I

POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA,

ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI

POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA

ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG

BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S

MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi

zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u

korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.

PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM

TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI

KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete

imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje

potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao

posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge

stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih

ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora,

kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili

proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA

TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE,

SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I

UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI

PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto https://www.asus.com/support/

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

3

Sadržaj

O ovom priručniku ....................................................................................................7

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku .....................................................9
Ikone ....................................................................................................................................9
Tipografija .........................................................................................................................9

Sigurnosne mjere opreza ........................................................................................10

Upotreba prijenosnog računala ................................................................................10
Briga o prijenosnom računalu....................................................................................11
Propisno zbrinjavanje ...................................................................................................12

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s prijenosnim računalom .............................................................14

Pogled s gornje strane ..................................................................................................14
Dno ......................................................................................................................................19
Desna strana .....................................................................................................................21
Lijeva strana ......................................................................................................................23
Prednja strana ..................................................................................................................25

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Početak rada ................................................................................................................28

Punjenje prijenosnog računala..................................................................................28
Podignite i otvorite ploču zaslona ............................................................................30
Pritisnite tipku napajanja .............................................................................................30
Korištenje dodirne plohe .............................................................................................31

Korištenje tipkovnice ................................................................................................38

Funkcijske tipke ...............................................................................................................38
Tipke za Windows® 10 ...................................................................................................39
Multimedijske upravljačke tipke ...............................................................................40
Brojčana tipkovnica .......................................................................................................41

Korištenje optičkog pogona ..................................................................................42

background image

4

E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 3: Rad s Windows® 10

Prvo pokretanje uređaja ..........................................................................................46
Izbornik Start ...............................................................................................................47
Windows® aplikacije .................................................................................................49

Rad s Windows® aplikacijama.....................................................................................50
Prilagođavanje Windows® aplikacija........................................................................50

Pregled zadataka .......................................................................................................53
Funkcija Snap ..............................................................................................................54

Promjena hotspotova ...................................................................................................54

Centar za radnje .........................................................................................................56
Ostale prečice na tipkovnici ...................................................................................57
Spajanje na bežičnu mrežu ...................................................................................59

Wi-Fi .....................................................................................................................................59
Bluetooth ..........................................................................................................................60
Zrakoplovni način rada .................................................................................................61

Spajanje na žične mreže ..........................................................................................62
Isključivanje prijenosnog računala ......................................................................64
Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja ................................65

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Samoprovjera pri uključivanju (POST) ...............................................................68

Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema ................................68

BIOS ................................................................................................................................68

Pristupanje u BIOS ..........................................................................................................68
BIOS postavke ..................................................................................................................69

Oporavak sustava ......................................................................................................79

Izvođenje opcije za oporavak.....................................................................................80

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

5

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala

Skidanje poklopca odjeljka ....................................................................................84
Installing a Random Access Memory (RAM) module ....................................86
Ugradnja tvrdog diska .............................................................................................88
Ugradnja M.2 kartice ................................................................................................93

Savjeti i ČPP

Korisni savjeti za prijenosno računalo ................................................................96
ČPP za hardver ............................................................................................................97
ČPP za softver..............................................................................................................100

Dodaci

Podaci o DVD pogonu ..................................................................................................104
Podaci o pogonu za Blu-ray ROM .............................................................................106
Sukladnost unutarnjeg modema ..............................................................................106
Pregled ...............................................................................................................................107
Izjava o kompatibilnosti mreže..................................................................................107
Negovorna oprema .......................................................................................................107
Izjava Savezne komisije za komunikacije ...............................................................109
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji .........................................................110
Upozorenje o CE označivanju ....................................................................................111
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama ...............................112
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj .............................................112
Sigurnosne napomene za UL .....................................................................................114
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem .................................................................115
Informacije o TV tjuneru .............................................................................................115
REACH .................................................................................................................................115

background image

6

E-priručnik za prijenosno računalo

Napomena o proizvodima Macrovision Corporation ........................................115
Prevencija gubitka sluha ..............................................................................................115
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje

(za litij-ionske baterije)..................................................................................................116
Sigurnosne napomene za optički disk ....................................................................117
CTR 21 Odobrenje (za prijenosno računalo s ugrađenim modemom) .......118
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR .................................................................120
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji

se odnose na zaštitu okoliša ......................................................................................120
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda .........................121

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

7